Java co ban làm quen với lớp và đối tượng

0
2845

Trong bài học Java cơ bản hôm nay, các bạn sẽ được làm quen với lớp và đối tượng.

Trong lập trình Java cơ bản, lớp và đối tượng là hai khái niệm được sử dụng khá phổ biến và cần thiết. Để sử dụng lớp và đối tượng bạn cần khởi tạo chúng. Theo kiến thức cơ bản, các trường lớp được khởi tạo với giá trị mặc định khi các lớp được nạp, các đối tượng thì được khởi tạo qua các nhà thầu, tuy nhiên chúng ta có thể khởi tạo nhiều hơn như thế.

Java cơ bản

1. Khởi tạo các lớp.

Chúng ta sẽ tóm tắt lại các vấn đề trong  lập trình java căn bản trước khi khám phá các lớp khởi tạo trong Java cơ bản. Cùng tham khảo ví dụ sau :
class SomeClass
{
static boolean b ;
static byte by ;
static char c ;
static double d ;
static float f ;
static int i ;
static long l ;
static short s ;
static String st ;
}
Đoạn mã trên đã khai báo một lớp SomeClass, lớp này cho ta thấy lĩnh vực loại boolean , byte , char , double , float , int , dài , ngắn , và chuỗi . Khi SomeClass được khởi tạo, bit của mỗi lĩnh vực được thiết lập được cho bằng 0, chúng ta giải thích chung như sau :
sai
0
\ u 0000
0.0
0.0
0
0
0
rỗng
Các trường đã được ngầm khởi tạo bằng 0, bạn có thể khởi tạo rõ ràng các trường của lớp bằng cách trực tiếp gán giá trị cho chúng như trong ví dụ dưới đây :
class SomeClass
{
static boolean b = true ;
static byte by = 1 ;
static char c = ‘A’ ;
static double d = 2.0 ;
static float f = 3.0f ;
static int i = 4 ;
static long l = 5000000000L ;
static short s = 20000 ;
static String st = “abc” ;
}
Tham khảo một lĩnh vực khai báo trước : khởi tạo x và gán cho chúng với giá trị bằng 2
lớp SomeClass
{
static int x = 2 ;
tĩnh int y = x ;

công tĩnh khoảng trống chính ( Chuỗi [] args )
{
Hệ thống . ra . println ( x );
Hệ thống . ra . println ( y );
}
}
Tuy nhiên những khởi tạo đó là không hợp lý, hãy tham khảo ví dụ 4 với các cú pháp java co ban sau :
lớp SomeClass
{
static int x = y ;
tĩnh int y = 2 ;

công tĩnh khoảng trống chính ( Chuỗi [] args )
{
Hệ thống . ra . println ( x );
Hệ thống . ra . println ( y );
}
}
Ở ví dụ học java co ban này, trình biên dịch sẽ báo cáo tham khảo về phía trước bất hợp pháp khi nó gặp static int x = y; . Điều này là do mã nguồn được biên dịch từ trên xuống dưới, và trình biên dịch vẫn chưa nhìn thấy y.

Bạn có thể sử dụng một khối khởi tạo lớp cho các nhiệm vụ. Một khối lớp khởi tạo là một khối lệnh trước bởi các tính từ khóa đó là đưa vào cơ thể của lớp. Khi tải lớp, các báo cáo được thực hiện, cùng xem ví dụ java co ban sau:
class Graphics
{
static double [] sines , cosines ;
static
{
sines = new double [ 360 ];
cosines = new double [ 360 ];
for ( int i = 0 ; i < sines . length ; i ++)
{
sines [ i ] = Math . sin ( Math . toRadians ( i ));
cosines [ i ] = Math . cos ( Math . toRadians ( i ));
}
}
}
Khởi tạo đối tượng trong  Java co ban
Sau khi một lớp học đã được nạp và khởi tạo, bạn sẽ thường xuyên muốn tạo ra các đối tượng từ các lớp, bạn khởi tạo một đối tượng thông qua các mã mà bạn đặt trong constructor của một lớp học. Cùng xem ví dụ khởi tạo một đối tượng với một nhà xây dựng
lớp học thành phố
{
tin Chuỗi tên ;
int dân ;

Thành phố ( Chuỗi tên , int dân số )
{
này . Tên = tên ;
này . Dân = dân số ;
}

@ Override
công Chuỗi toString ()
{
trở lại tên + “:” + dân số ;
}

công tĩnh khoảng trống chính ( Chuỗi [] args )
{
phố NewYork = mới thành phố ( “New York” , 8.491.079 );
Hệ thống . ra . println ( NewYork ); // Output: New York: 8.491.079
}
}
Như với trường lớp, bạn có thể khởi tạo một cách rõ ràng các lĩnh vực đối tượng. Ví dụ, bạn có thể chỉ định tên String = “New York”; hoặc int dân = 8491079; . Tuy nhiên, thường không có gì để đạt được bằng cách làm này, bởi vì các trường này sẽ được khởi tạo trong constructor. Lợi ích duy nhất mà tôi có thể nghĩ là để gán một giá trị mặc ​​định cho một lĩnh vực đối tượng; giá trị này được sử dụng khi bạn gọi một nhà xây dựng.
int numDoors = 4 ; // giá trị mặc ​​định được gán cho numDoors

Xe ( Chuỗi thực , chuỗi mô hình , int năm )
{
này ( thực hiện , mô hình , năm , numDoors );
}

Car ( String make , String model , int year , int numDoors )
{
this . make = make ;
this . model = model ;
this . year = year ;
this . numDoors = numDoors ;
}

Bài học lập trình Java cơ bản vừa rồi đã cho bạn làm quen với lớp và đối tượng. Tham khảo khóa học lập trình Java tại học viện VIETPRO : http://laptrinhjava.edu.vn/2016/03/05/khoa-hoc-lap-trinh-java-tai-hoc-vien-vietpro/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here