Kiểu dữ liệu Boolean trong Java

0
4361

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu Boolean trong Java căn bản. Ngôn ngữ lập trình Java, biến có giá trị kiểu giữ liệu là Boolean, Boolean mang một trong hai giá trị hoặc là true hoặc là false tức là hoặc là đúng hoặc là sai.

Ví dụ như : boolean user = true;

Như bạn thấy thay vì gõ int hoặc đôi hoặc chuỗi, bạn chỉ cần gõ boolean (với chữ “b”). Sau khi tên của bạn thay đổi, bạn có thể gán một giá trị đúng hoặc sai. Thông báo của các nhà điều hành phân công là một equals đơn đăng ký (=). Nếu bạn muốn kiểm tra xem một biến “có giá trị là” một cái gì đó, bạn cần hai dấu bằng (= =).

Gõ lại và thực hiện đoạn mã dưới đây:

boolean user = true;

if ( user == true) {
System.out.println(“it’s true”);
}
else {
System.out.println(“it’s false”);
}

Ở bài học trước chúng ta đã được học về các câu điều kiện trong java cơ bản, trong ví dụ này mình dùng if…else để kiểm tra điều kiện biến người dùng có giá trị là đúng hoặc sai. Nếu giá trị đó là đúng kết quả sẽ in ra màn hình, nếu giá trị biến đó không đúng với điều kiện, sẽ có thông báo sai.

Tham gia khóa học Java tại đây >>> Khóa học lập trình Java cơ bản

Xét ví dụ sau:

boolean user = true;
if ( !user ) {
System.out.println(“it’s flase”);
}
else {
System.out.println(“it’s true”);
}

Hãy chú ý, bạn sẽ thấy ví dụ này khác với ví dụ trên, ở ví dụ này mình dùng : if ( !user ) khi có dấu ! tức là chương trình đang kiểm tra điều kiện phủ định, tức là nó sẽ kiểm tra cho điều ngược lại của giá trị thực bời các biến được gán với giá trị true do đó, khi ta thêm dấu ! chương trình sẽ kiểm tra giá trị false.

Gõ lại và thực hiện ví dụ dưới đây : Nhập vào số n, kiểm tra n có phải số nguyên tố không.

kieu-du-lieu-trong-java

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here