Làm quen với Combo Boxes trong lập trình Java

0
833

Bài học trước chúng ta đã thiết kế dự án máy tính bằng ngôn ngữ lập trình java, tiếp tục với những bài học tiếp theo tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng một số điều khiển thông dụng mà bạn có thể thêm vào một hình thức Java.

Bạn sẽ học cách sử dụng sau đây:

 • Combo Box
 • Check Box
 • Radio Buttons
 • Text Areas
 • List Box
 • Menus and Menu Items
 • Open File Dialogue boxes
 • Save File Dialogue boxes

Bài lập trình java cơ bản chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Combo Boxes

Tạo một dự án mới này (Java> Application). Hãy gọi cho dự án formcontrols , và bỏ chọn “Create main class”

a1

Nhấp vào nút Finish trên wizard để tạo dự án. Bây giờ thêm một hình thức bằng cách kích chuột phải vào tên dự án trong cửa sổ Project và chọn New> JFrame Form :

a2

Khi hộp thoại xuất hiện, nhập FormObjects như tên Class, và form_controls_lesson như tên gói:

a3

Sau đó bạn sẽ có một lớp gọi là FormObjects, mà là trong gói gọi form_controls_lesson, mà trong formcontrols dự án.

Bạn cũng sẽ có một hình thức mới trên đó để thêm các điều khiển.

Hộp kiểm soát JComboBox

Một hộp combo là một danh sách thả các mục có thể được lựa chọn bởi một người dùng xuống. Nó có thể được tìm thấy trong bảng NetBeans, dưới Swing Controls:

a4

Xác định vị trí điều khiển Combo Box và kéo một trên để hình của bạn. Kéo một nút vào biểu mẫu, và một Text Field. Những gì chúng ta sẽ làm là để đặt các sản phẩm được chọn từ danh sách thả xuống vào trường văn bản. Điều này sẽ xảy ra khi nút được click.

Nhấn lại vào Combo Box để làm nổi bật nó. Nhấn chuột phải và chọn Change Name biến từ menu xuất hiện. Gõ comboOne như tên mới, và sau đó bấm OK.

Thay đổi tên của các nút trong cùng một cách, đổi tên nó btnComboBox . Thay đổi văn bản vào nút Get Drop Down Item.

Thay đổi tên của Text Field để txtComboBoxItem . Xóa văn bản mặc định và để trống. Biểu mẫu của bạn thì nên tìm một cái gì đó như thế này:

a5

Các mục mặc định trong hộp Combo Item 1, Item 2,…

Nhấn lại vào Combo Box để chọn nó. Bây giờ nhìn vào các thuộc tính cửa sổ bên phải của NetBeans.

Xác định vị trí các model trong lập trình java nâng cao

a6

Nhấp vào nút nhỏ ở bên phải của hàng mô hình, một với ba dấu chấm trong đó. Hộp thoại sau xuất hiện:

a7

Bạn có thể đánh dấu các mục trong vùng văn bản màu trắng, và xóa chúng. Thay thế chúng với các mục sau: C Sharp, Java, PHP, Visual Basic .NET. hộp thoại của bạn sau đó sẽ như thế này:

a8

Nhấn OK khi bạn đã thực hiện các thay đổi. hộp combo của bạn bây giờ sẽ được lấp đầy với các mặt hàng của riêng bạn.

Chạy chương trình của bạn và kiểm tra nó ra: (. Chỉ cần nhấp OK khi nó yêu cầu bạn chọn Class chính)

a9

Đóng chương trình và trở về chế độ thiết kế.

Khi nút được nhấn vào, chúng tôi muốn các mục lựa chọn để xuất hiện trong các lĩnh vực văn bản. Vì vậy, kích đúp vào nút của bạn để tạo ra một sơ khai mã.

Để có được những mục được chọn có một phương pháp tiện dụng của hộp combo gọi getSelectedItem . Nhưng điều này trả về một đối tượng như một giá trị. Những gì chúng tôi muốn là các văn bản từ danh sách. Bạn có thể làm một cái gì đó gọi là casting để chuyển các đối tượng vào một String. Thêm dòng sau vào sơ khai mã của bạn:

Vì vậy, chúng tôi đang thiết lập một chuỗi biến gọi itemText . Sau dấu bằng chúng ta sử dụng getSelectedItem phương pháp comboOne . Nhưng lưu ý như thế nào đúc được thực hiện – với các loại biến String giữa dấu ngoặc. Điều này đi ngay lập tức trước khi đối tượng hoặc giá trị mà bạn đang cố gắng để đúc (đúc chỉ có nghĩa là chuyển đổi từ một loại biến khác).

Để hiển thị các mục đã chọn trong các lĩnh vực văn bản, bạn chỉ cần thiết lập các văn bản cho các trường văn bản. Thêm dòng này ngay dưới dòng bạn có:

Chạy chương trình của bạn một lần nữa và thử nó ra. Chọn một mục từ thả mình xuống danh sách. Sau đó bấm nút của bạn. Các mục bạn đã chọn sẽ xuất hiện trong lĩnh vực văn bản:

a10

Hộp combo nhìn một chút ngu si đần độn, tại thời điểm này. Bạn có thể nó lên với một chút màu sắc, và phông chữ khác nhau.

Dừng chương trình của bạn và trở về thiết kế xem trong NetBeans. Nhấp chuột vào hộp combo của bạn để chọn nó. Bây giờ có một cái nhìn tại các cửa sổ thuộc tính một lần nữa. Hãy thử thiết lập như sau:

 • Background Colour
 • Foreground Colour
 • Font
 • Border

Bài học lập trình java về Combo Boxes kết thúc tại đây, chúc các bạn thành công với bài học này.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here